40068 101 RTU870 RTU data sheet 11_10

40068 101 RTU870 RTU data sheet 11_10